Wat

Een nieuwe bedrijfssoftware implementeren vergt zware inspanningen van een organisatie. Het zorgt voor vragen en onzekerheid bij de erknemers. Vaak staan gebruikers echt afkerig tegenover de introductie van een nieuw softwarepakket. Dat kan tot gevolg hebben dat het project wordt stopgezet, niet op tijd wordt opgeleverd, het budget overschreden wordt of dat het resultaat er niet uitziet zoals verwacht.

Implementatieprojecten van nieuwe software zijn veranderingsprojecten. Het is dus van groot belang dat er voldoende aandacht aan het aspect ‘verandering’van een software-implementatie wordt besteed. Dit is cruciaal voor het succes van het project.

Verandermanagement is niet specifiek gekoppeld aan een implementatieproject voor logistieke software. Verandermanagement is veel breder dan dat. Het kan gaan over het wijzigen van structuren, organisaties, processen … Ieder veranderproces is uniek vermits ook elke organisatie uniek is. Iedere verandering vraagt dus ook om een unieke aanpak. Bij een verandering tonen medewerkers vaak weerstand. Deze weerstand is echter niet noodzakelijk op de verandering gericht, maar op andere factoren: onbegrip, zin van verandering niet inzien, faalangst … Elke verandering is moeilijk op korte termijn, maar zal vruchten afwerpen op lange termijn.

Het Engelse equivalent, change management, wordt vaak gebruikt voor wijzigingen in de organisatie als er een nieuw of ander computersysteem
wordt ingevoerd, hetgeen in de context van dit implementatiehandboek van toepassing is.

In addition to these final

When writing an article for school, be sure to find a subject you know a essays writing help lot about.

preparation steps, you need to choose a deadline for the job.